Thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

24/06/15

CTCP Bao bì và In nông nghiệp thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội  bộ cụ thể như sau:

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thị Tuyết Nga
 • Địa chỉ: P901. Đơn nguyên 2 – Số 15/17 Ngọc khánh – Ba Đình – Hà Nội.
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng – Trưởng phòng TC-KT.
 • Mã chứng khoán giao dịch: INN.
 • Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu trên: 009C868999.
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: 100.300 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 108.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 108.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 208.300 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 1,92% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
 • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận.
 • Thời gian dự  kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/06/2015 đến ngày 09/07/2015.
 • Ngày thực hiện giao dịch: 22/06/2015.

                     PHỤ TRÁCH CBTT       

PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                   (đã ký)                   

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến