Thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

28/03/16

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị; Được sự xác nhận của Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà nội; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 27 tháng 3 năm 2016, tại Công ty Cổ phần Bao Bì và In nông nghiệp đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Đại hội đã được khai mạc vào hồi 08h 30 phút với sự có mặt tham dự của 48 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông; tương ứng với 9.301.431 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,1% vốn điều lệ của Công ty.

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày toàn văn báo cáo của HĐQT về các hoạt động của Công ty năm 2015, các chỉ tiêu  sản xuất – kinh doanh năm 2016; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về kết quả kiểm toán các “Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015” của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí cao với nội dung các bản báo cáo và rất phấn khởi với đà tăng trưởng, phát triển của Công ty hiện tại và trong tương lai.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

“ Các chỉ tiêu năm 2015; Mức trả cổ tức năm 2015; Phương án sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2015 vào trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty; vào đầu tư, phát triển; Các các chỉ tiêu  sản xuất – kinh doanh năm 2016; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo; Báo cáo 2015 của Ban kiểm soát; Lựa chọn Công ty kiểm toán 2016; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016; Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .”

Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Toàn văn Biên bản – Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của 48 cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự; tương ứng với 9.301.431 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,1% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo chi tiết tại đây:

  1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.
  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

 

                                                                                                     PHỤ TRÁCH CBTT    

                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH. HĐQT

                                                                                                               (đã ký)             

                                                                                                         Vũ Hồng Tuyến