Thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

27/03/17

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị; Được sự xác nhận của Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà nội; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Ngày 26 tháng 3 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Bao Bì và In nông nghiệp đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Các nội dung chính:
Tại Đại hội, Ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày toàn văn báo cáo của HĐQT về các hoạt động của Công ty năm 2016, các chỉ tiêu  sản xuất – kinh doanh năm 2017; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo.
Đại hội cũng đã nghe Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về kết quả kiểm toán các “Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016” của Công ty.
Đại hội đã tiến hành thảo luận, tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí cao với nội dung các bản báo cáo; rất tin tưởng với đà tăng trưởng, phát triển của Công ty hiện tại và trong tương lai.
Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:
“Các chỉ tiêu năm 2016; Mức trả cổ tức năm 2016; Phương án sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2016 vào trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty; vào đầu tư, phát triển; Các các chỉ tiêu  sản xuất – kinh doanh năm 2017; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo; Báo cáo 2016 của Ban kiểm soát; Lựa chọn Công ty kiểm toán 2017; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017”.
           Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.
Toàn văn Biên bản – Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của 74 cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự; tương ứng với 8.517.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,9% vốn điều lệ của Công ty.
Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.
Quý vị cổ đông có thể tham khảo chi tiết tại đây.
 
                                                                                                    PHỤ TRÁCH CBTT
                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH.HĐQT
                                                                                                               (đã ký)
                                                                                                         Vũ Hồng Tuyến