Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ( ngày chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 – CTCP Bao bì và In nông nghiệp.

21/02/14