Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung (Mã CK: INN)

28/07/14

Ngày 28/07/2014, CTCP Bao bì và In nông nghiệp (gọi tắt là APP) đã nhận được Thông báo số 628/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung của APP. Theo nội dung Thông báo này, ngày giao dịch chính thức đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung của APP là: Thứ Sáu, ngày 01/08/2014. Nội dung chi tiết: tại đây.