Thông báo Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Bao bì và In nông nghiệp

14/06/22

Ngày 13/6/2022, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (sau đây gọi tắt là “Công ty”) nhận được Quyết định số 26891/QĐ-CTHN-TTKT10-XPVPHC của cơ quan thuế về việc: Xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty.

Hiện Công ty đã thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của cơ quan thuế./.

Thông tin chi tiết tại đây.

 

 

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến