Thông báo Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Bao bì và In nông nghiệp

21/08/20

Ngày 20/8/2020, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (sau đây gọi tắt là “Công ty”) nhận được Quyết định số 77088/QĐ-CT-TKT6-XPVPHC của cơ quan thuế về việc: Xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty.

Hiện Công ty đã thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của cơ quan thuế./.

Thông tin chi tiết tại đây.

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến