Thông báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

06/12/16

CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã có hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp gửi Phòng Đăng ký kinh doanh số 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hồ sơ sáp nhập của Công ty đã hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 78/2015/NĐ-Cp ngày 14/9/2015 của Chính Phủ.

Do vậy, ngày 01/12/2016, Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 7) cho CTCP Bao bì và In nông nghiệp do nhận sáp nhập Công ty TNHH Bao bì APP theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Ngày trả kết quả: 05/12/2016.

Toàn văn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại đây

 

 

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT     

                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              (đã ký)                 

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến