Thông báo trả cổ tức năm 2014.

14/04/15

Thực hiện Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 29/03/2015 về việc trả cổ tức năm 2014 bằng tiền;

Được sự xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Công ty thông báo việc trả cổ tức năm 2014 cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

Mã chứng khoán: INN.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2015.

– Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

– Thời gian thực hiện: từ ngày 15/05/2015.

Địa điểm thực hiện:

• Đối với Chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp ( Địa chỉ: Lô 3 – CN 3 – Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – TP.Hà Nội) từ ngày 15/05/2014.

Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Lưu ý: Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản (áp dụng cho các chứng khoán chưa lưu ký) đề nghị Quý cổ đông gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản” về Công ty. ( Lô 3 – CN3 – Khu CN Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – TP.Hà Nội – Fax : 043.684.0095 ) trước ngày 13/05/2015 (Theo mẫutại đây hoặc đến lấy trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán)

Tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: tại đây

PHỤ TRÁCH CBTT   

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)              

 

Vũ Hồng Tuyến