Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

29/01/19

Thông tin chi tiết từ Trung tâm LKCK tại đây 

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến