Thông báo dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

07/02/20

Thông tin chi tiết tại đây 
Thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại đây


 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến