Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, phát hành cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

14/08/18

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018;
Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/8/2018,

Công ty Cổ phần bao bì & In nông nghiệp đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam (VSD) – Sở Giao dịch CK Hà Nội (HNX) và báo cáo UBCKNN (SSC) về “ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán INN” để: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu và đã được chấp thuận. Cụ thể như sau:

 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Mã chứng khoán: INN

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần                           

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2018

NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:
 • Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • Ngày thanh toán: 31/8/2018.
 • Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  Phòng Tài chính – Kế toán; Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Địa chỉ: Lô 3 – CN3 – Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi – xã Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 31/8/2018. Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
:
 • Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
 • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối tiếp cho Công đoàn Công ty.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25 cổ phiếu, như vậy, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới tương ứng là:  25 x 3/10 = 7,5 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số cổ phiếu Cổ đông A nhận được là 7 cổ phiếu mới 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối tiếp cho Công đoàn Công ty.
 • Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tài chính – Kế toán; Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Địa chỉ: Lô 3 – CN3 – Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi – xã Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội. Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

 • Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.240.000 cổ phiếu
 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 03 cổ phiếu mới).
 • Phương án làm tròn: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
 • Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết: đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25 cổ phiếu, như vậy, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: 25 : 10 x 3 = 7,5 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua là 7 cổ phiếu mới0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 • Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 29/8/2018 đến ngày 11/9/2018
Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
 • Quy định về chứng khoán đặt mua:
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 29/8/2018 đến ngày 19/9/2018.
Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
 • Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Địa chỉ: Lô 3 – CN3 – Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi – xã Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội.
 • Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
Số TK: 1503 201 029 004
Nơi mở TK: Agribank, Chi nhánh Hà Nội
 
Thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: tại đây
 
Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến