Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

02/05/19

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019 NQ/ĐHĐCĐ thường niên 2019, Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo kế hoạch trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Mã chứng khoán: INN
Mã ISIN: VN000000INN3
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019 (Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2019)

1.Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
2.Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
3.Ngày thanh toán: 28/05/2019
4.Địa điểm thực hiện:
a.Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
b.Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 28/5/2019. Khi đến mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
(Địa chỉ: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3 – CN3 – Khu công nghiệp Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội).
Lưu ý: Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( áp dụng cho chứng khoán chưa lưu ký )  đề nghị Quý cổ đông gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản”  về  Công ty. ( theo địa chỉ nêu trên.  Fax : 0243.684.0095 ) trước ngày  25/5/2019 ( Theo mẫu tại đây hoặc đến lấy trực tiếp tại Phòng Hành chính – Nhân sự).

Thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến