Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

20/04/22

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022, Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo kế hoạch trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
Mã chứng khoán: INN
Mã ISIN: VN000000INN3
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 13/5/2022

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
2. Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
3. Ngày thanh toán: Bắt đầu từ ngày 31/5/2022
4. Địa điểm thực hiện:
a. Đối với chứng khoán lưu kýNgười sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.
b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 31/5/2022. Khi đến mang  theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
(Địa chỉ: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3 – CN3 – Khu công nghiệp Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội).

Lưu ý: Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( chỉ áp dụng cho chứng khoán chưa lưu ký ): Đề nghị Quý cổ đông gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản”  theo mẫu về Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty ( theo địa chỉ nêu trên hoặc Fax về số: 0243.684.0095 ) trước ngày 26/5/2022.

Thông tin từ Trung tâm LKCK Việt Nam tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến