Thông báo về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2018-2023)

17/04/18

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 08/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp,

Ngày 16/4/2018, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát và triển khai các hoạt động của Ban. Theo kết quả bỏ phiếu (tỷ lệ nhất trí 100% – Phiếu thuận 3/3), Bà Phạm Thị Phúc đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (nhiệm kỳ 2018-2023). Danh sách Ban kiểm soát cụ thể như sau:

  1. Bà Phạm Thị Phúc – Trưởng ban.
  2. Ông Nguyễn Quang Lộc – Thành viên.
  3. Ông Nguyễn Duy Thanh – Thành viên.

Trân trọng thông báo !

           Phụ trách CBTT

            PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                  (đã ký)

                                                                                   Vũ Hồng Tuyến