Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận HACCP cho CTCP Bao bì và In nông nghiệp.

24/06/19

Ngày 22/6/2019; Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Công ty) đã nhận được Giấy chứng nhận HACCP (Số Giấy chứng nhận BSIVN1314/2019) do BSI Việt Nam cấp. 

Thông tin chi tiết tại đây

 

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến