Thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

10/08/18

Thực hiện các quy định CBTT về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng,
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Nội dung chi tiết tại file đính kèm theo dưới đây.
1. Thông báo chào bán cổ phiếu.
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

             

 

PHỤ TRÁCH CBTT

PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến