Thông báo về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu (Mã CK: INN)

23/07/14

Ngày 22/07/2014, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định số 397/QĐ-SGDHN; Thông báo số 624/TB-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Bao bì và In nông nghiệp(MCK: INN). Căn cứ theo nội dung các Quyết định, Thông báo trên. CTCP Bao bì và In nông nghiệp (INN) đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã có Công văn gửi HNX đăng ký dự kiến ngày Giao dịch đầu tiên cổ phiếu INN bổ sung. Sau khi có sự chấp thuận chính thức bằng văn bản của HNX về ngày giao dịch đầu tiên  thì INN sẽ thực hiện CBTT thông báo tới các quý vị cổ đông theo đúng quy định hiện hành.  Tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: chi tiết tại đây.