Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

26/02/20

Thông tin chi tiết Giấy chứng nhận tại đây 

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến