Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới

15/01/19

Thông tin chi tiết Giấy chứng nhận tại đây 

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến