Thông báo về việc tạm dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/03/20

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phú. Công ty thông báo về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 tới các Quý cổ đông như sau:

Theo kế hoạch đã được UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm LKCK Việt Nam xác nhận: Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 12/4/2020 (Chủ nhật).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, lây lan trên diện rộng, thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người và để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các cổ đông và cộng đồng:
1. HĐQT Công ty quyết định hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và báo cáo với Sở KH&ĐT, SSC, HXN, VSD để xin gia hạn.

2. Căn cứ diễn biến của dịch bệnh và chỉ thị của Chính phủ từng thời điểm: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau về ngày tổ chức Đại hội. Danh sách cổ đông do Trung tâm LKCKVN đã chốt vào ngày 09/3/2020: Công ty đã làm thủ tục xin bảo lưu để làm căn cứ tổ chức đại hội trong thời gian tới.

        Trân trọng cảm ơn !

                                                                                             Phụ trách CBTT

                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                            (đã ký)

                 Vũ Hồng Tuyến