Thông báo về việc UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.

09/08/18

Căn cứ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiêp.
 

Ngày 06/8/2018, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/GCN-UBCK cho INN.
Chi tiết thông tin
tại đây

PHỤ TRÁCH CBTT
                                                                          PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                              (đã ký)
                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến