Thông báo về việc ứng cử – đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2023) – Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

10/03/18

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/01/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023.

Để đảm bảo lộ trình, tiến độ tổ chức Đại hội theo luật định; Căn cứ Luật Doanh nghiệp – Điều lệ Công ty hiện hành. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo việc ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) – Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:


I.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
1.  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: gồm 05 (năm) thành viên.
2.  
Quy định về việc ứng cử – đề cử vào Hội đồng Quản trị:

–    
Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
–    
Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
–    
Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (5) Công ty khác kể từ ngày 01/8/2019.
a)  Quyền tự ứng cử : mỗi cổ đông nắm giữ trên 01% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tục trở lên có quyền tự  ứng cử vào Hội đồng quản trị.
–    
Trường hợp cổ đông không đủ cổ phần sở hữu cần thiết để ứng cử vào Hội đồng quản trị nhưng lại hội đủ các tiêu chuẩn khác vẫn có thể ứng cử vào Hội đồng quản trị nếu được các cổ đông khác ủy quyền quản lý đủ 01% cổ phần trên vốn điều lệ.

b)  Quyền đề cử: nhóm cổ đông (cổ đông) nắm giữ:
–    
Đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên: được đề cử một (1) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
–    
Từ trên 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên: được đề cử hai (2) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
–    
Từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên: được đề cử ba (3) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
–    
Từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên: được đề cử bốn (4) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
–    
Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
II. BAN KIỂM SOÁT
1.  Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: gồm 03 (ba) thành viên.
2.  
Quy định về việc ứng cử – đề cử vào Ban kiểm soát
.

–    
Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
–    
Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
–    
Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
–    
Không phải là vợ hoặc chồng; cha – cha nuôi; mẹ – mẹ nuôi; con – con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác
–   Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty
a)  Quyền tự ứng cử: mỗi cổ đông nắm giữ trên 0.5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng liên tục trở lên có quyền tự ứng cử vào Ban kiểm soát.
–    
Trường hợp cổ đông không đủ cổ phần sở hữu cần thiết để ứng cử vào Ban kiểm soát nhưng lại hội đủ các tiêu chuẩn khác vẫn có thể ứng cử vào Ban kiểm soát nếu được các cổ đông khác ủy quyền quản lý đủ 0.5% cổ phần trên vốn điều lệ.
b)  Quyền đề cử: nhóm cổ đông (cổ đông) nắm giữ:
–    
Đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
–    
Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên (trong nhóm) tham gia ứng cử.
–    
Từ 30% trở lên được đề cử đủ số thành viên trong nhóm (3 người) tham gia ứng cử.
III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ.
      Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS gồm:

1.    Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu tại đây).
2.    Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do ứng cử viên tự khai (theo mẫu tại đây).
3.    Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu tại đây).
4.    Giấy ủy quyền (cổ phần) ứng cử (nếu không sở hữu đủ 1% (HĐQT) và 0,5% (BKS).
5.    Hộ chiếu hoặc Giấy CMTND (bản sao).
6.    Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
      INN có trách nhiệm phải xác nhận thời gian sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu trên 01% số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (trường hợp ứng cử, đề cử vào HĐQT) và 0,5% số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng ( trường hợp ứng cử – đề cử vào BKS  – do vậy không có ứng cử – đề cử trực tiếp tại Đại hội).

IV.  THỜI HẠN CHỐT HỒ SƠ ỨNG CỬ – ĐỀ CỬ.
1.    Chậm nhất đến hết ngày: 22/3/2018.
2.    
Nơi nhận hồ sơ: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3, CN3; KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Vũ Hồng Tuyến – Phó Chủ tịch HĐQT (Phụ trách Công bố thông tin – SĐT: 0912.14.1119) hoặc Phòng Hành chính – Nhân sự. SĐT: (024)3684.0093/94 Số máy lẻ: 111 – Mr Hà).

                                                                                                                                                                       PHỤ TRÁCH CBTT
          PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

       (đã ký)
        Vũ Hồng Tuyến