Thông báo xác nhận của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Hà Nội về việc công bố hợp quy sản phẩm của Công ty.

10/06/19

Ngày 29/5/2019, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã gửi Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Hà Nội các Hồ sơ công bố hợp quy của các sản phẩm. Hiện tại, các hồ sơ đã được Chi Cục thẩm duyệt, xác nhận hợp quy và trả lại Bản công bố của các sản phẩm (đính kèm theo mã số hồ sơ đã xác nhận), gồm:

1. Mẫu sản phẩm Màng nhôm Matai / nhựa phức có tráng PMMA (nhôm bấm vỉ).

2. Mẫu sản phẩm Màng nhôm Hydro / nhựa phức có tráng PMMA (nhôm bấm vỉ).

3. Mẫu sản phẩm Giấy nhôm dược cấu trúc Coated paper/AL/CPP.
 

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến