Thông tin về việc khắc phục sự cố của Chi nhánh CTCP Bao bì và In nông nghiệp tại Hưng Yên

16/01/17

Như thông tin đã công bố ngày 15/01/2017, tại Chi nhánh CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã xảy ra sự cố về hỏa hoạn ở khu nhà xưởng mới cùng với các thiết bị đầu tư đã lắp đặt, bàn giao và chuẩn bị bàn giao. Việc này sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty trong năm 2017.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố hỏa hoạn. Hiện đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.
Thực tế, nhà xưởng mới và thiết bị mới đều đã được Công ty mua Bảo hiểm hỏa hoạn.  Do vậy, hiện nay Công ty đang làm việc với Cơ quan bảo hiểm và kết quả còn phụ thuộc vào kết luận điều tra của cơ quan công an.
Công tác khắc phục hậu quả đang được Công ty tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên do tổn thất khá lớn, nhiều thiết bị cũng như nhà xưởng bị hư hại, nên thời gian khắc phục dự kiến từ 6 đến 8 tháng mới có thể đưa nhà máy vào hoạt động được. Vì vậy hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn, có thể không đạt được tăng trưởng và lợi nhuận như năm 2016.

Hội đồng quản trị thông báo để các Quý cổ đông và các CBCNV được biết./.
 
                                                                                                     Phụ trách CBTT
                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                           (đã ký)
       

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến