CBTT: THÔNG BÁO DỰ KIẾN NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2023-2028

23/02/23

Thông tin chi tiết tại đây

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến