Thông báo của HĐQT về việc ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

20/07/23

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo việc ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty như sau:

Ngày 20/7/2023, Công ty đã ký Hợp đồng số 015/2023/HĐKT-AFCVN.HT với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành về việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính (tổng hợp và hợp nhất) cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty./.

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Thành Thái