Thông báo, báo cáo giao dịch cổ phiếu (INN) của người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

24/11/22

Thông tin chi tiết: tại đây

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
 Vũ Hồng Tuyến