THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028)

01/04/23

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028)

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028) tới các quý cổ đông. Cụ thể:

1- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội

  • Thời gian: bắt đầu từ 07h30, ngày 23 tháng 4 năm 2023 ( Một ngày Chủ nhật).
  • Địa điểm: Hội trường Tầng 2 – Lô 3 – CN 3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội.
  • Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách (16/3/2023) đã được VSD xác nhận.

2- Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh (SXKD) năm 2022; Chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2023; Định hướng phát triển SXKD của Công ty năm 2023 & các năm tiếp theo; một số nội dung khác.

  • Bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Các quy định, tài liệu hướng dẫn, mẫu hồ sơ về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS: Đề nghị quý cổ đông tham khảo trên website Công ty từ 01/4/2023. Các cổ đông đủ điều kiện nêu trên nếu tự ứng cử vào HĐQT, BKS thì gửi thông tin theo mẫu tại mục (6) về BTC (Bản cứng/Fax/Email: dhdcd2023@gmail.com ) trước 12h00, ngày 10/4/2023 theo địa chỉ tại mục (5) dưới đây.

3- Thư mời họp đã được gửi kèm theo Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền, dự kiến Chương trình Đại hội. Đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải tại mục (6) và fax về số: (024).3684.0095 hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 20/4/2023 (Phòng HC-NS: Số điện thoại: (024)3684.0093/94 – Số máy lẻ 111).

4- Trường hợp Quý cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền dự họp theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 20/4/2023 cũng theo địa chỉ trên. Nếu không có người uỷ quyền thì Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT. (Có danh sách kèm theo trên Giấy uỷ quyền).

5- Các văn kiện Đại hội: đề nghị Quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www. appprintco.com từ ngày 01/4/2023 hoặc đến trực tiếp Phòng HCNS – Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp (Địa chỉ: Lô 3 – CN 3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) để nhận thêm tài liệu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (024)3684.0093/94 – Số máy lẻ 111 (Mr Hà); Hoặc Mr Vũ Hồng Tuyến – Mobile: 0912.14.1119.

6- Các văn kiện Đại hội

Giấy Đăng ký tham dự Đại hội
Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2022 (Tổng hợp và Hợp nhất).
Báo cáo của Hội đồng Quản trị
Báo cáo của Ban Kiểm soát
Quy chế tổ chức Đại hội
Dự kiến chương trình Đại hội
Thể lệ biểu quyết

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Mẫu Đơn ứng cử, đề cử – Sơ yếu lý lịch

Danh sách ứng cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Dự thảo Biên bản – Nghị quyết Đại hội

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến