Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

09/06/23

Thông tin chi tiết tại đây.

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Thành Thái