Báo cáo Tài chính (Công ty mẹ và hợp nhất ) Quý 4/2014

09/02/15

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ, CTCP Bao bì và In nông nghiệp gửi các Báo cáo tài chính Quý 4/2014 ( Công ty mẹ và Hợp nhất) theo mẫu quy định đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và đã được chấp thuận.

Các Bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây:

A.  BCTC Quý IV-Công ty mẹ:

  1. Bảng cân đối kế toán Quý 4/2014.
  2. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh Qúy 4/2014.
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 4/2014.
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4/2014.

 

      B.  BCTC Quý IV hợp nhất:

  1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 4/2014.
  2. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh hợp nhất Qúy 4/2014.
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 4/2014.
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2014.