Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

20/03/18

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp gửi các Báo cáo tài chính năm 2017 (tổng hợp và hợp nhất) đã được kiểm toán theo mẫu quy định đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

Các Bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây :

  1. Báo cáo tài chính Tổng hợp 2017
  2. Báo cáo tài chính Hợp nhất 2017

                                                                                

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến