Báo cáo Tài chính (tổng hợp và hợp nhất) Quý 4/2016

25/01/17

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các báo cáo tài chính, CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 4/2016 theo mẫu quy định đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.
          Các bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại ngày 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
 Nội dung chi tiết các BCTC Quý 4/2016 :
          1. Báo cáo tài chính Tổng hợp.
          2. Báo cáo tài chính Hợp nhất.
                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT
                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                           (đã ký)
                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến