Báo cáo thường niên 2015

18/03/16

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn bản Báo cáo tại đây

                                                                                                   Phụ trách CBTT     

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)             

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến