Đính chính Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (tổng hợp và hợp nhất) Quý 1/2017

25/05/17

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 1/2017 đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đúng thời gian quy định và đã được chấp thuận.

Các bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại ngày 31/03/2017, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, tại Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có một số chỉ tiêu cần điều chỉnh lại. Do vậy Công ty đã thực hiện đính chính lại, công bố thông tin sửa đổi với UBCKNN – Sở Giao dịch CK Hà Nội và đã được chấp thuận.

Thông tin chi tiết tại đây:

  1. Báo cáo LCTT_Tổng hợp_Quý 1/2017 (Chỉ tiêu 02;08;11).
  2. Báo cáo LCTT_Hợp nhất_Quý 1/2017 (Chỉ tiêu 02;09;11;15)

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến