NQ của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu Esop của NLĐ nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ

07/06/22

Thông tin chi tiết tại đây

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 6/6/2022) tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến