Thông báo đăng ký, báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (INN) có liên quan đến người nội bộ của Công ty

25/04/22

Thông tin chi tiết: tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến