Thông báo Quyết định xử lý vi phạm về thuế đối với CTCP Bao bì và In nông nghiệp

18/06/19

Ngày 18/6/2019; Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Công ty) nhận được Quyết định số 45943/QĐ-CT-TKT6 của cơ quan thuế về việc: xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty. Hiện Công ty đã thực hiện xong việc khắc phục theo yêu cầu của cơ quan thuế. 

            Thông tin chi tiết tại đây.
 

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến