Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (MCK: INN)

05/12/18

Ngày 05/12/2018, CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã nhận được thông báo số 1446/TB-SGDHN của Sở Giao dịch CK Hà Nội về ngày giao dịch chính thức (Thứ 2 – 10/12/2018) của cổ phiếu INN niêm yết bổ sung.
Thông tin chi tiết tại đây.

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến