phonezalofacebookfacebook
phone
arrow

Sơ đồ tổ chức

organize

HĐQT: Hội đồng quản trị
TKTM: Thiết kế tạo mẫu
HCNS: Hành chính nhân sự
TCKT: Tài chính kế toán
KTCN: Kỹ thuật công nghệ

KTCĐ: Kỹ thuật cơ điện
CNTT: Công nghệ thông tin
QLCL: Quản lý chất lượng
HC-KT: Hành chính – Kế toán
NCPTSP: Nghiên cứu phát triển sản phẩm