phonezalofacebookfacebook
phone
arrow

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY – 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

NỘI DUNG

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Thành Thái

Dành cho Nhà đầu tư