phonezalofacebookfacebook
phone
arrow

CBTT: THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Nội dung

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Nguyễn Thành Thái

Dành cho Nhà đầu tư