phonezalofacebookfacebook
phone
arrow

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông báo

Thc hin Quyết đnh s 01/QĐ-HĐQT, ngày 23/02/2024 ca HĐQT v/v t chc Đi hi đng c đông thường niên 2024.

Công ty C phn Bao bì và In nông nghip trân trng thông báo hp Đi hi đng c đông thường niên 2024 ti các Quý c đông. C th như sau:

  1. Thi gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút. Ngày 21 tháng 4 năm 2024 (Một ngày Chủ nhật).
  2. Đa đimHi trường Tng 3 Đường C1, Khu công nghip Ph Ni A, xã Lc Hng, huyn Văn Lâm, tnh Hưng Yê
  3. Ni dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh (SXKD) năm 2023; Chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2024; Định hướng phát triển SXKD của Công ty năm 2024 & các năm tiếp theo; một số nội dung khá
  4. Thư mi hp được gửi đến các quý cổ đông kèm theo Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền, dự kiến Chương trình Đại hộ Đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website www.appprintco.com ) và fax về số: (024).3684.0095 hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 20/4/2024 (Phòng HC-NS: S đin thoi: (024)3684.0093/94 S máy l 111). Trường hp vì lý do khách quan nào đó mà quý c đông không nhn được thư mi ca Công ty đã gi: Đ ngh căn c vào thông tin trong thông báo này và các thông tin đăng ti trên Website Công ty đ đăng ký và tham d đi hi bình thường.
  5. Trường hp Quý c đông vì lý do cá nhân không tham d Đi hiđược thì có thể ủy quyền dự họp theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kè Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 20/4/2024 cũng theo địa chỉ trên. Nếu không có người uỷ quyền thì Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT. (Có danh sách kèm theo trên Giy u quyn)
  6. Các văn kiện Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www. appprintco.com từ ngày 30/3/2024 hoặc đến trực tiếp phòng HCNS – Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp (Địa chỉ: Lô 3 – CN 3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) để nhận thêm tài liệu. Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo: Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền dự họp đã điền đầy đủ các thông tin; CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu.
  7. Các văn kiện Đại hội

Quy chế tổ chức đại hội

Thể lệ biểu quyết

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của BKS

BCTC Tổng hợp, tóm tắt

Giấy đăng ký’ Giấy ủy quyền; Dự kiến chương trình đại hội

Dự thảo biên bản, nghị quyết

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Thành Thái

Dành cho Nhà đầu tư